Compare products

6002500S
Product no.
6002500S
Description
Mycket Högkvalitativ Olja för Smörjning av Tryckluftsdrivna Motorer och Verktyg

Hanteringsråd:
FARA. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

Innehåller: Högraffinerad mineralolja. Drivgas: Butan, Propan.