AirPlus 15 Luftverktygsolja 1L

 
Product no. 6001501


Extra tunn Olja för Smörjning av Högvarviga Tryckluftsdrivna Motorer och Verktyg, samt i de fall det specas specifikt att ISO VG15-olja skall användas

För smörjning av alla vanliga typer av luftmotorer rekommenderas Artnr 6002501 eller 6002500S istället!


Hanteringsråd:
FARA. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. VID FÖRTÄRING: Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala bestämmelser.

Innehåller: Högraffinerad mineralolja.